CERTIFIKAČNÉ VÝCHODISKÁ

Obchodné podmienky pre internetový obchod sú tvorené na základe právneho poriadku SR a certifikačných východisiek.

Zákonný rámec tvorí najmä:

- zákon č. 40/1964 Z.z. občiansky zákonník
- zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
- zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
- zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode

Ďalšími základnými východiskami podmieňujúcimi udelenie certifikátu sú:

- vznik kúpnej zmluvy prijatím návrhu na uzatvoreníe zmluvy, návrhom sa rozumie umiestnenie ponúkaného tovaru alebo služby na stránky internetového obchodu predávajúcim a prijatím sa rozumie odoslanie objednávky kupujúcim spotrebiteľom;

- zoznámenie spotrebiteľa s obchodnými podmienkami prostredníctvom potvrdzovacieho okienka s aktívnym odkazom na platné obchodné podmienky, ktoré je nutné potvrdiť pred odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom;

- obligatórne a informačné povinnosti plynúce zo zákona.